16/1/12

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .ΠΡΩΤ.:540/6-12-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων(ΔΗ..Κ.Ε.Θ.)(ΦΕΚ 1039/τ.Β΄/27-5-2011)που εδρεύει στη Θήβα Ν.Βοιωτίας, οδός Βουρδουμπά 13, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18/18-8-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και την έγκριση της Γ.Γ.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας υπ’αριθμ. 42856/9439/22-9-2011 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός(1)ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1994, 2527/1997, 2738/1999,3051/2002,3146/2003,3174/2003,3200/2003,3260/2004 και 3320/2005,για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» μέσω της ενέργειας «Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για Τσιγγάνους Θήβας» και την μετεξέλιξή τους σε «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων»(υπ’αριθμ.ΚΥΑ : 1.5422/οικ.3.1022(ΦΕΚ 824/τ.Β΄/12-5-2011) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου  Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με διάρκεια σύμβασης ενός (1)έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως την λήξη του υπό προϋπόθεση ενεργοποίησης του νέου προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων

Δήμος Θηβαίων
ΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
                  ή
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
 ή
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης   έως
την λήξη του
υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης του νέου προγράμματος
1

Κωδικός θέσης 100:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας.
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004
ελλείψει αυτών:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών.
(παρ.6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003)

A.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 13 Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ, ΤΘ 114 υπ’ όψιν Στέλλας Δεληκωνσταντή (τηλ. επικοινωνίας: 2262023746, 2262028062) εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων(ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη στις εφημερίδες(παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

B.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην υπ’αριθμ.Πρωτ.540/6-12-2011 Ανακοίνωση της Επιχείρησης.

Γ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ)».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

                                                                                            ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ