26/10/20

Πρακτικό τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Αρ. πρωτ.:  776/ 26-10-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

         Έπειτα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 766/19-10-2020 πρόσκληση της Προέδρου της, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 169992/30-9-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 4 του ΠΔ 524/80) και αποτελείται από τους:

       1. Πανταζάτου Νικολέττα – Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου, ως Πρόεδρου

       2. Μπαλάφα Φανή – Καθηγήτρια Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο, ως μέλος

       3. Αραπίτσα Κωνσταντίνο– Εκπρόσωπο Εργαζομένων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., ως αναπληρωματικό μέλος

Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Σοφία Γκιόκα

Ως θέμα της συνεδριάσεως αποτελεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 654/23-9-2020 προκήρυξης με σκοπό την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2020–2021, και συγκεκριμένα:


ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής– Παραδοσιακής Χορωδίας
 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Πιάνου – Αρμονίου
 • Δύο ( 2 ) Καθηγητές/τριες Κλασσικής– Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Βιολιού
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Φλάουτου– Πίκολο
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου
 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Σαξόφωνου
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Τρομπέτας
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Τρομπονιού
 • Ένας (1) Δάσκαλος/α Κρουστών – Μοντέρνων & Παραδοσιακών Κρουστών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 • Ένας (1) Αρχιμουσικός– Μαέστρος Μπάντας Φιλαρμονικής
 • Τρεις (3) Μουσικοί για Φλάουτο
 • Τέσσερις (4) Μουσικοί για Κλαρινέτο
 • Ένας (1) Μουσικός για Σαξόφωνο Άλτο
 • Δύο (2) Μουσικοί για Σαξόφωνο Τενόρο
 • Πέντε (5) Μουσικοί για Τρομπέτα
 • Δύο (2) Μουσικοί για Κόρνο σε Φα
 • Ένας (1) Μουσικός για Αλτικόρνο
 • Ένας (1) Μουσικός για Τρομπόνι
 • Ένας (1) Μουσικός για Ευφώνιο
 • Δύο (2) Μουσικοί για Τούμπα
 • Τέσσερις (4) Μουσικοί για Κρουστά

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ

 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει

2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 234 α΄/ 28.12.2009 )

3) τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980

4) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/14

5) την υπ’αριθμ. 14/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού

6) την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.: 32496/27-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 69ΙΤ46ΜΤΛ6-ΣΗΩ )

7) την υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

Εξέτασε τις αιτήσεις των παρακάτω υποψηφίων, οι οποίες υπεβλήθησαν εντός της ταχθείσας από την ανακοίνωση προθεσμίας και είναι οι εξής:

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 728/12-10-2020 αίτηση της κας Τσουρέκη Ιωάννας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Η υπ ’αριθμ. πρωτ.: 683/06-10-2020 αίτηση του κου Τσαρουχά Αντωνίου για πρόσληψη ως καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
 • Η υπ ’αριθμ. πρωτ.: 684/06-10-2020 αίτηση του κου Τζουμανέκα Ευαγγέλου για πρόσληψη ως καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής– Παραδοσιακής Χορωδίας
 • Η υπ ’αριθμ. πρωτ.: 699/09-10-2020 αίτηση της κας Περγάμαλη Γεωργίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού
 • Η υπ ’αριθμ. πρωτ.: 736/12-10-2020 αίτηση του κου Κίτσου Απόστολου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού
 • Η υπ αριθμ. πρωτ.: 682/06-10-2020 αίτηση του κου Ευγενίδη Στυλιανού για πρόσληψη ως καθηγητή Πιάνου – Αρμονίου
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 686/07-10-2020 αίτηση του κου Δερδενέ Δημητρίου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 697/09-10-2020 αίτηση του κου Παπαφιλίππου Άγγελου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 726/12-10-2020 αίτηση του κου Τσερεγκώφ Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 732/12-10-2020 αίτηση του κου Σταυρίδη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως Καθηγητή Βιολιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 737/12-10-2020 αίτηση του κου Λάμπουρα Παναγιώτη για πρόσληψη ως Καθηγητή Βιολιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 731/12-10-2020 αίτηση της κας Καλαφάτη Ελισάβετ για πρόσληψη ως καθηγήτριας Φλάουτου – Πίκολο
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 715/12-10-2020 αίτηση της κας Σαρρή Μαρίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλαρινέτου
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 692/09-10-2020 αίτηση του κου Λαμλή Λάζαρου για πρόσληψη ως καθηγητή Σαξοφώνου
 • η υπ ’ αριθμ. πρωτ: 714/12-10-2020 αίτηση του κου Σαρρή Νικόλαου για πρόσληψη ως καθηγητή Τρομπέτας
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 755/14-10-2020 αίτηση του κου Βέργη Σπυρίδωνα-Νικολάου για πρόσληψη ως καθηγητή Τρομπονιού
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 691/09-10-2020 αίτηση του κου Μάγου Έκτορα για πρόσληψη ως δάσκαλου Κρουστών– Παραδοσιακών Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 724/12-10-2020 αίτηση του κου Ρίζου Βασιλείου για πρόσληψη ως Αρχιμουσικού – Μαέστρου Μπάντας Φιλαρμονικής
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 701/09-10-2020 αίτηση της κας Μπόγρη Αργυρούλας για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 702/09-10-2020 αίτηση του Ρουμελιώτη Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 712/12-10-2020 αίτηση του Χατζηαναγνώστου Στεφάνου για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 729/12-10-2020 αίτηση του κου Κουμπέ Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 700/09-10-2020 αίτηση της κας Αμανατιάδου Ειρήνης για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 698/09-10-2020 αίτηση της κας Κόλλια-Μειδάνη Σωτηρίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 696/09-10-2020 αίτησης κας Μαμάκου Παγώνας για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Άλτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 765/19-10-2020 αίτηση της κας Μουζακίτη Ελένης για πρόσληψη ως  μουσικού για Σαξόφωνο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ:695/09-10-2020 αίτηση της κας Σαρρή Ελένης για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Τενόρο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 721/12-10-2020 αίτηση του κου Καλύβα Φίλιππα για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Τενόρο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 693/09-10-2020 αίτηση του κου Μπεκρή Στυλιανού για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 694/09-10-2020 αίτηση του κου Γιαννιού Ιωάννη για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 718/12-10-2020 αίτηση του κου Αναγνώστου Ευάγγελου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 730/12-10-2020 αίτηση της κας Γιαννιού Μαρίας για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 756/14-10-2020 αίτηση της κας Γανίτη Ιωάννας για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. Πρωτ: 713/12-10-2020 αίτηση της κας Φλούντζη Ελένης για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 717/12-10-2020 αίτηση της Κωνσταντίνου Κωνσταντίνας για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 757/14-10-2020 αίτηση του κου Μουδόπουλου Δημητρίου για πρόσληψη ως μουσικού για Αλτικόρνο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 759/14-10-2020 αίτηση του κου Γιάκκα Χρήστου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπόνι
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 758/14-10-2020 αίτηση του κου Μωρατη Μενέλαου για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 722/12/10/2020 αίτηση του κου Αναγνώστου Εμμανουήλ για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 723/12-10-2020 αίτηση του κου Μακρίδη Τρύφωνα για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 725/12-10-2020 αίτηση του κου Ρίζου Ελευθέριου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ:733/12-10-2020 αίτηση του κου Αγγουριδάκη Αλέξανδρου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 727/12-10-2020 αίτηση του κου Μπουκαούρη Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 681/06-10-2020 αίτηση της κας Κόλλια Αναστασίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλασσικού-Μοντέρνου Χορού– Σύγχρονου Χορού

 

 

 

Άλλες αιτήσεις, πέραν των ανωτέρω, δεν υπεβλήθησαν, ενώ δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση για την ειδικότητα : Μουσικός για Ευφώνιο

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1

ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής Βιολιού

 

Ελλιπή δικαιολογητικά

2

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Μουσικός για Σαξόφωνο

Εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών Θεωρητικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής

1) Τσουρέκη Ιωάννα

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής η Σύνθεσης, από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.

 

40

 

40

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις και προϋπηρεσία μουσικοκινητικής αγωγής σε συστήματα ORFF , DALCROZE, κλπ.

 

20

 

20

-Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής– Παραδοσιακής Χορωδίας

1) Τσαρουχάς Αντώνιος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα

40

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή η αλλοδαπή (Σύσταση και διεύθυνση Βυζαντινών – Παραδοσιακών Χορωδιών, συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

2) Τζουμανέκας Ευάγγελος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα

40

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή η αλλοδαπή (Σύσταση και διεύθυνση Βυζαντινών – Παραδοσιακών Χορωδιών, συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

10

- Αποδεδειγμένες γνώσεις χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

5

ΣΥΝΟΛΟ

100

85

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού

1) Περγάμαλη Γεωργία

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Πτυχίο η Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών η βεβαίωση προϋπηρεσίας ως καθηγητής-τρια σύγχρονου τραγουδιού από Ωδεία, Μουσικές ή Δραματικές Σχολές.

 

20

 

10

 

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

 

-Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

70

 

 

2) Κίτσος Απόστολος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Πτυχίο η Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.

40

20

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών η βεβαίωση προϋπηρεσίας ως καθηγητής-τρια σύγχρονου τραγουδιού από Ωδεία, Μουσικές ή Δραματικές Σχολές.

 

20

 

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

20

-Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

50

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Πιάνου - Αρμονίου

1) Ευγενίδης Στυλιανός

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο Πιάνου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

40

 

40

Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

5

Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

80

75

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας

1) Δερδενές Δημήτριος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

20

 

20

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

2) Παπαφιλίππου Άγγελος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

3) Τσερεγκώφ Κωνσταντίνος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

5

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

95

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Βιολιού

1) Σταυρίδης Κωνσταντίνος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα Βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο τη Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Φλάουτου - Πίκολου

1) Καλαφάτη Ελισάβετ

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα φλάουτου , αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο τη Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

20

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

5

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

95

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου

1) Σαρρή Μαρία

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα κλαρινέτου , αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

40

40

-Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

20

 

20

- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

20

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

 

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

90

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Σαξοφώνου

1) Λάμλης Λάζαρος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο ή Δίπλωμα σαξοφώνου , αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

40

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

20

 

10

- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

20

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

5

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

85

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Τρομπέτας

1) Σαρρής Νικόλαος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα τρομπέτας, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού η αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

20

 

20

- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

20

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

5

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

95

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Τρομπονιού

1). Βέργης Σπυρίδων - Νικόλαος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα τρομπονιού αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

20

 

10

- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

20

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

5

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

85

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δάσκαλος /α Κρουστών – Παραδοσιακών Κρουστών

1) Μάγος Έκτορας

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού

40

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου και χρήσης πλατφορμών και λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση(Skype,Zoom,Microsoft Teams, κλπ)

 

10

 

10

- Συνέντευξη– ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιμουσικός – Μαέστρος Μπάντας Φιλαρμονικής

Ρίζος Βασίλειος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο Ενοργανώσεως Πνευστών Οργάνων και Διεύθυνσης Μπάντας από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού

- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών (αρμονίας, αντιστίξεως, φυγής η σύνθεσης)

 

40

 

40

- Αποδεδειγμένη 10ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Μαέστρου Φιλαρμονικής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.

 

20

 

10

- Δίπλωμα ενός οργάνου Φιλαρμονικής ή Συμφωνικής Ορχήστρας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη θέση αυτή

 

10

 

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

90

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Φλάουτο

1) Μπόγρη Αργυρούλα

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

2) Ρουμελιώτης Γεώργιος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

10

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

60

 

3) Χατζηαναγνώστου Στέφανος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

90

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Κλαρινέτο

1) Κόλλια – Μεϊδάνη Σωτηρία

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

10

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

60

 

2) Αμανατιάδου Ειρήνη

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

 

 

3)  Κουμπές Κωνσταντίνος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

20

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

70

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Σαξόφωνο Άλτο

1) Μαμάκου Παγώνα

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

     10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Σαξόφωνο Τενόρο

1) Σαρρή Ελένη

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

20

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

70

 

 

 

2) Καλύβας Φίλιππος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

20

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

70

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τρομπέτα

1) Μπεκρής Στυλιανός

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

10

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

60

 

 

2) Γιαννιός Ιωάννης

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

3)Αναγνώστου Ευάγγελος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

20

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

70

 

 

4) Γανίτη Ιωάννα

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

      10

ΣΥΝΟΛΟ

90

90

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Κόρνου σε Φα

1) Φλούντζη Ελένη

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

2) Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Αλτικόρνο

1) Μουδόπουλος Δημήτριος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τρομπόνι

1) Γιάκκας Χρήστος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

90

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τούμπα

1) Μωραίτης Μενέλαος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

90

 

2) Αναγνώστου Εμμανουήλ

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

 

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Κρουστά

1) Μακρίδης Τρύφωνας

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

50

 

2) Ρίζος Ελευθέριος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

20

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

70

 

3) Αγγουριδάκης  Αλέξανδρος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

 

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

70

 

4) Μπουκαούρης Γεώργιος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

90

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγήτρια Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού

 

1) Κόλλια Αναστασία

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα Χορού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής η της αλλοδαπής.

 

40

 

40

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 

20

 

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

ΣΥΝΟΛΟ

80

80

 

 

Έπειτα από τα παραπάνω η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες κατάταξης ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

100

Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

100

2

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

85

Καθηγητής/τρια Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

70

2

ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

50

Καθηγητής/τρια Πιάνου – Αρμονίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

75

Καθηγητής/τρια Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΔΕΡΔΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

100

2

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

100

3

ΤΣΕΡΕΓΚΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

95

Καθηγητής/τρια Βιολιού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ