12/8/11

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

           ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (2011 – 2012)
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.),συστήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 445/6-4-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1039β’/27-5-2011Η Επιχείρηση προέκυψε από τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων Θηβαίων, Πλαταιών, Βαγίων και Θίσβης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Διετές Πρόγραμμα Δράσης (ΔΠΔ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114α/8-6-2006)), σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 44 «Θεσμικά Θέματα ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α΄/16-6-2011) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης την υπ. αρ. 43887/3-8-2007 απόφαση του Υφυπ. Εσωτερικών, με την οποία προσδιορίστηκε το περιεχόμενο του διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.

Στο Διετές Πρόγραμμα Δράσης περιγράφονται και αναλύονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η Επιχείρηση, καθώς επίσης οι υπηρεσίες που θα παρέχει στο Δήμο Θηβαίων κατά την διετή περίοδο 2011 - 2012, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους καταστατικούς σκοπούς της και οι οποίοι συσχετίζονται και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, το οποίο καθορίζει ότι οι δημοτικές κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Συγκεκριμένα η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006:
Α) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται:
• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας με τη λειτουργία
- Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις με σκοπό τη λειτουργία
 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
 κέντρων ημερήσιας φροντίδας,
 προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων
 Κέντρων για ΑΜΕΑ
 αναψυχής ατόμων με αναπηρία
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
• Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Β) Τομέας παιδείας, Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται:
- η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
- η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
- η λειτουργία ωδείου,
- η διδασκαλία χορού,
- η λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας
- η λειτουργία του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου
- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
- η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
Επιπλέον η Κοινωφελής Επιχείρηση υλοποιεί και δραστηριότητες που συνδέονται συμπληρωματικά και ως εκ τούτου έχουν εντελώς παρεπόμενο χαρακτήρα με τους κύριους σκοπούς της (όπως η λειτουργία κυλικείου στο συνεδριακό κέντρο, τον κινηματογράφο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κ.λ.π.), δεδομένου ότι δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της, εφόσον οι προερχόμενοι από αυτές πόροι, διατίθενται από την επιχείρηση αποκλειστικά για την ικανοποίηση – χρηματοδότηση των κύριων καταστατικών της σκοπών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στα πλαίσια των ως άνω αναφερόμενων σκοπών το Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2011 – 2012 περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

1.1. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας
Μελέτη, οργάνωση, υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, αγωγής υγείας, προληπτικής ιατρικής, με στόχο την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού της περιοχής, καθώς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, με:
• Ενημερωτικές ομιλίες - παρουσιάσεις σε σχολεία, συλλόγους, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία, σε συνεργασία με Κοινωνικούς και Επιστημονικούς Συλλόγους κ.λ.π.
• Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων και νοσημάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
• Προγράμματα δωρεάν εξετάσεων (μαστογραφία, οστεοπόρωση, οδοντιατρικές – ορθοπεδικές εξετάσεις κ.λ.π.)
Από τη ΔΗ.Κ.Ε.Θ., παρέχεται πλήρης διοικητικο – οικονομική υποστήριξη της λειτουργία του κέντρου (οργάνωση των δραστηριοτήτων, διάθεση υποδομών, εξοπλισμού, προμηθειών κ.λ.π.), καθώς επίσης η προβολή – διαφήμιση των δραστηριοτήτων του, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

1.2. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Βοιωτικό Δίκτυο για την απασχόληση» λειτουργεί το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους, μέσω του οποίου προωθείται η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων τσιγγάνων µε απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωµάτωση.
Η λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έως την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, η οποία πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί με τη μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και ωφελούμενους.
Ο νέος διευρυμένος ρόλος τους θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου.

1.3. Μονάδες Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
Οι Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το Δήμο Θηβαίων, εξασφαλίζουν τη βοήθεια, την περίθαλψη κατ΄ οίκον και εν γένει την υποστήριξη ηλικιωμένων, και ΑμεΑ, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. Προωθείται επίσης η απασχόληση ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι εν λόγω Μονάδες και Δομές (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και κάθε είδους βοηθητικού προσωπικού).

Η υλοποίηση του προγράμματος επιπλέον στοχεύει:
• Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.
• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

1.4 Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου.
Σκοπός της λειτουργίας του είναι η διάδοση του μουσικού – καλλιτεχνικού πνεύματος που στοχεύει στην πνευματική αγωγή των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της,
Πρόκειται για μια δραστηριότητα που σκοπό έχει την παροχή άρτιας μουσικής παιδείας, από καθηγητές που διαθέτουν την απαραίτητη διδακτική εμπειρία, τόσο σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική, αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
Από το Δημοτικό Ωδείο παρέχονται τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένοι από το κράτος, που αποτελούν χρησιμότατο εφόδιο για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.
Στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας διδάσκονται πιάνο, κιθάρα (κλασική – ηλεκτρική - ακουστική), μπουζούκι, κρουστά, βιολί, ανώτερα θεωρητικά, αρμόνιο, μπαλέτο, μοντέρνος χορός, και κάθε χρόνο φοιτούν σε αυτό περίπου 270 παιδιά. Πρόσφατα προστέθηκε Τμήμα Φωνητικής και Μουσικής Προπαιδείας.
Το Δημοτικό Ωδείο Θήβας λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., η οποία μεταξύ άλλων αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε διοικητικο – οικονομικού θέματος άπτεται της λειτουργίας του (γραμματειακή υποστήριξη, προβολή – διαφήμιση, προμήθειες υλικών, επιμέλεια αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π.),. Στο τέλος του διδακτικού έτους, διεξάγονται οι ετήσιες εξετάσεις, με την απονομή πτυχίων κ.λ.π. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πραγματοποιούνται δε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις – παραστάσεις με τη συμμετοχή των καθηγητών και μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Θήβας.

1.5. Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας
Η φιλαρμονική ορχήστρα λειτουργεί με σκοπό την προσφορά μουσικών γνώσεων στους δημότες, καθώς και την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο Θηβαίων.
Η ΔΗ.Κ.Ε.Θ. θα προχωρήσει στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της φιλαρμονικής ορχήστρας με τη στελέχωσή της με καλλιτεχνικό δυναμικό το οποίο θα συμμετέχει απρόσκοπτα σε κάθε πολιτιστική, επετειακή και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση λαμβάνει χώρα στα όρια του Δήμου Θηβαίων. Στόχος της δε αποτελεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα να έχει την δυνατότητα να αναδειχθεί με τις συμμετοχές σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ άλλων Δήμων της χώρας.
Σήμερα η Φιλαρμονική Ορχήστρα απαριθμεί 25 άτομα. Η λειτουργία της υποστηρίζεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση από την οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες, στολές, όργανα καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη παροχή και υποδομή.

1.6. Λειτουργία Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου
Στις δραστηριότητες της Επιχείρησης περιλαμβάνεται η λειτουργία του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, στο οποίο διοργανώνονται και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π. σε όλες τις αίθουσές του, με αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στην πολιτιστική, πνευματική και τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρης της περιοχής.
Επιπλέον το κτίριο ενσωματώνει αυτόνομα, σε ημιϋπαίθριους χώρους αρχαιότητες, οι οποίες ήρθαν στο φως κατά την ανέγερση του και εναλλακτικά προβάλλονται και είναι ορατές, τόσο από τους εσωτερικούς κεντρικούς χώρους όσο και από τον ελεύθερο-ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, οπότε και αποτελεί χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα στο χώρο λειτουργεί κυλικείο το οποίο εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες του.
Η Επιχείρηση υποστηρίζει τη λειτουργία του διαθέτοντας τα απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, προϊόν, εξοπλισμό, διαφημιστικό υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.π., για την οργάνωση και πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας στο χώρο.

1.7. Λειτουργία δημοτικού χειμερινού κινηματογράφου
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού συνεδριακού κέντρου Θήβας λειτουργεί ο χειμερινός κινηματογράφος της πόλης, στον οποίο πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση τουλάχιστον μία κινηματογραφική προβολή.
Το πρόγραμμα προβολής των ταινιών προγραμματίζεται και ανακοινώνεται εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο, ενώ υπάρχει πάντα πλήρης και σωστή ενημέρωση του κοινού για τις προβαλλόμενες ταινίες.
Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται ταινίες τόσο του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου αλλά και του παλαιότερου, με στόχο πάντα την επαφή των πολιτών με την κινηματογραφική τέχνη, την ψυχαγωγία αλλά και εν γένει την πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των πολιτών.
Επιπλέον σε συνεργασία με τα σχολεία κάθε βαθμίδας της περιοχής, προβάλλονται ταινίες παιδαγωγικού περιεχομένου με σκοπό την ψυχαγωγία, την πνευματική μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

 1.8. Λειτουργία Θερινού Κινηματογράφου «ΣΟΝΙΑ»
Ο κινηματογράφος «Σόνια» αποτελεί το μοναδικό θερινό κινηματογράφο που λειτουργεί στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου προβάλλει ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου αλλά και αφιερώματα τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο κιν/φο.
Το πρόγραμμα προβολής των ταινιών προγραμματίζεται και ανακοινώνεται εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις, διαφημίσεις, έκδοση έντυπου φυλλαδίου κ.λ.π.), ενώ υπάρχει πάντα πλήρης και σωστή ενημέρωση του κοινού για τις προβαλλόμενες ταινίες.

1.9. Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Απευθύνεται σε νέους και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχοντας ως σκοπό να τους μάθει το σωστό τρόπο συμπεριφοράς τόσο σαν μέλλοντες οδηγούς αυτοκινήτων όσο και ως πεζούς.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση των κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (ποδηλάτων – αυτοκινήτων), την πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και τέλος την αξιολόγηση των συμμετεχόντων.
Οι τάξεις και ηλικίες, στις οποίες απευθύνεται το Π.Κ.Α. για τη διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής είναι το νηπιαγωγείο, η 1η Δημοτικού μέχρι και την 1η Γυμνασίου. Ανάλογα της ηλικίας των παιδιών θα επιτρέπεται ή όχι η χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αλλά και των ποδηλάτων. Για μεγαλύτερα ή εύσωμα παιδιά το μάθημα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα περιορίζεται στο θεωρητικό τμήμα και κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης θα λειτουργούν ως πεζοί ακολουθώντας και παρακολουθώντας τους εκπαιδευτές.
Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μπορούν να μάθουν οι νέοι τον τρόπο με τον οποίο είναι σε θέση να κινούνται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου όπως είναι οι σύγχρονοι δρόμοι.
Στο πάρκο λειτουργεί κυλικείο με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής υποστηρίζεται από την Επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση, με τη διάθεση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΠΚΑ, από το Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης με οποιαδήποτε παροχή απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

1.10. Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου.
Με στόχο, ως επί το πλείστον την ενίσχυση της πειραματικής και ερασιτεχνικής δημιουργίας, καθώς την εν γένει προώθηση της θεατρικής τέχνης, η Επιχείρηση λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
Στο χώρο διοργανώνονται και παρουσιάζονται μουσικές, θεατρικές παραστάσεις καθώς και πάσης φύσεως κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις, των φορέων της περιοχής αλλά και όσων επιθυμούν να κάνουν χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το θέατρο αποτελεί τους θερινούς μήνες το επίκεντρο μιας αξιόλογης καλλιτεχνικής κίνησης, με εμφανίσεις ελληνικών και ξένων θιάσων, συγκροτημάτων διεθνούς φήμης, καθώς και συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών.
Η υποστήριξη της λειτουργίας του περιλαμβάνει εκτός των άλλων, εκπόνηση του προγράμματος των εκδηλώσεων, επαφές με καλλιτέχνες, συγκροτήματα, έκδοση και διανομή προσκλήσεων, προμήθειες και εν γένει οργάνωση του χώρου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης, συναυλίας κ.λ.π.

1.11. Προβολή – δημοσιότητα δραστηριοτήτων
Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την προβολή και διαφήμιση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης, με την έκδοση ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κ.λ.π.

Η Επιχείρηση σε κάθε περίπτωση μεριμνά για την ορθή και απρόσκοπτη διοικητικο – οικονομική υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων της.