18/10/11

Περίληψη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


(Δείτε την περίληψη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο για τον φορέα «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων(ΔΗ..Κ.Ε.Θ.)(ΦΕΚ 1039/τ.Β΄/27-5-2011)που εδρεύει στη Θήβα Ν.Βοιωτίας, οδός Βουρδουμπά 13, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18/18-8-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και την έγκριση της Γ.Γ.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας υπ’αριθμ. 42856/9439/22-9-2011 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο(2)ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1994, 2527/1997, 2738/1999,3051/2002,3146/2003,3174/2003,3200/2003,3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την συνέχιση λειτουργίας του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» για τη μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» (υπ’αριθμ. ΚΥΑ : 1.605/οικ. 3.85(ΦΕΚ17/τ.Β.’/14-1-2011),σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων μονάδων ανά νομό για το δήμο Θηβαίων για τον φορέα «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας» για τη μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι Β΄Δομή με κωδ. Μονάδας 132» και για τον φορέα «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βαγίων με κωδ.μονάδας 63» για τη μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων εξυπηρετούμενων ανά δομή, περιόδου 2011, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 457/21-3-2011 πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με διάρκεια σύμβασης έως 31-12-2011 ημερομηνία λήξης του προγράμματος και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του και όχι πέραν της ημερομηνίας επιστροφής της προηγούμενης εργαζόμενης από την άδεια μητρότητας, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη επιστροφής της.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θήβας
(για την υλοποίηση της Μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Β’ Δομή»
Δήμος Θηβαίων
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ή
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
 ή
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
 ή
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ή
 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-12-2011 ημερομηνία λήξης του προγράμματος & με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του και όχι πέραν της ημερομηνίας επιστροφής της προηγούμενης εργαζόμενης από την άδεια μητρότητας, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη επιστροφής της.
1
101
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θήβας
(για την υλοποίηση της Μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Βαγίων»
Δήμος Θηβαίων
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
 ή
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
 ή
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ή
 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-12-2011 ημερομηνία λήξης του προγράμματος & με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του και όχι πέραν της ημερομηνίας επιστροφής της προηγούμενης εργαζόμενης από την άδεια μητρότητας, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη επιστροφής της..
1

Κωδικός θέσης 100:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας_Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος  σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Κωδικός θέσης 101:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών.
(παρ.6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003)

 

A.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 13 Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ, ΤΘ 114 υπ’ όψιν Στέλλας Δεληκωνσταντή (τηλ. επικοινωνίας: 2262023746, 2262028062) εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων(ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη στις εφημερίδες(παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

B.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην υπ’αριθμ.Πρωτ.292/3-10-2011 Ανακοίνωση της Επιχείρησης.

Γ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ)».


 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

                                                                    ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ