3/8/12

Αποτελέσματα επιλογής ωφελούμενων του έργου “Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” (5μηνα)


Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thiva.gr οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.801/1/2012 ανακοίνωση που αφορά σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (5μηνα) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως αυτοί εστάλησαν από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις σχετικές Ανακοινώσεις, το ΑΣΕΠ και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, οι πίνακες που έχουν αναρτηθεί  περιλαμβάνουν τα εξής:

1.       Αλφαβητικό πίνακα αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας επειδή δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι, για τις θέσεις που, ωστόσο, πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια η μοριοδότησή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον κύριο πίνακα κατάταξης.
2.       Πίνακα κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ.
Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ.
3.       Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
Στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, το σύνολο των μορίων και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία.
4.       Πίνακα προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Επομένως, οι υποψήφιοι μπορούν από την Παρασκευή 03/08/2012 έως και την Τρίτη 07/08/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσληπτέοι οφείλουν έως την 11/08/2012 να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ροζάκη Αγγελή 59, Λαμία και ώρες 9:00 – 15:00 ή να τα αποστείλουν τα παραπάνω ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:
ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε
(για την Π.Ε. Βοιωτίας)
Ροζάκη Αγγελή 59, 35100 ΛΑΜΙΑ

Για όσους δεν υπάρχει δυνατότητα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά αυτοπρόσωπος στα Γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ο Δήμος Θηβαίων, η ΔΗΚΕΘ, ο ΔΟΘ και η ΔΕΠΟΔΑΘ θα δέχονται προσκόμιση δικαιολογητικών μέχρι τις 10 Αυγούστου 2012 και από τις 9:00 έως τις 15:00, με σκοπό στη συνέχεια αυτά να σταλούν μαζικά στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για λογαριασμό των ωφελούμενων, όπως παρακάτω:

  • Για το  Δήμο Θηβαίων (Κύπρου 3-τηλ: 2262-3-50670 και 50607, κα. Κυρίκου και κα. Βενιζέλου )
    Για τους προσληπτέους στους κωδικούς θέσεων 165 έως 177
  • Για τη ΔΗΚΕΘ (Βουρδουμπά 13- τηλ: 2262029729 και 28062, κα. Θάνου)
    Για τους προσληπτέους στους κωδικούς θέσεων 302 έως 310
  • Για το Δ.Ο.Θ. (Κύπρου 3-τηλ: 2262023970 κ. Μπάκας)
    Για τους προσληπτέους στους κωδικούς θέσεων 311 έως 331
  • Για τη ΔΕΠΟΔΑΘ (Τσεβά 2 & Πινδάρου-τηλ: 22620-80821 κα. Παρασκευά)
    Για τους προσληπτέους στους κωδικούς θέσεων 298 έως 301

Δικαιολογητικά:  

α) Συμπληρωμένο το έντυπο αποδοχής θέσης (η αναζήτησή του μπορεί να γίνει στα γραφεία του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στην ιστοσελίδα του κάθε φορέα ή στα γραφεία του κάθε φορέα),
β) Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου θα διαφαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (επικυρωμένο)
γ) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην οποία θα διαφαίνεται το ακριβές χρονικό διάστημα της ανεργίας καθώς και αναλυτικά το διάστημα της τελευταίας πιθανής επιδότησης και
δ) Για την κατηγορία των Α.μ.Ε.Α απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ισχύς της ανεργίας.


Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και στην περίπτωση μη εμφάνισης του ωφελούμενου- η μη εμπρόθεσμης αποστολής των δικαιολογητικών  αποδοχής θέσης- το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα προχωρήσει στην διαγραφή και αντικατάστασή του, εκδίδοντας εκ νέου οριστικό πίνακα προσληφθέντων.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μοριοδότηση τους  και τη διαδικασία πρόσληψης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε  καθημερινά  από  9:00 έως 15:00  στο τηλέφωνο:  22310 51777   ( αρμόδια  υπάλληλος:  κα. Ανεστοπούλου Σοφία).

Επίσης, τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα και:
        στην  ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε/ Γ.Σ.Ε.Ε, www.inegsee.gr
        στην   ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr
        στην  ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», www.epanad.gov.gr
 
ΔΗ.Κ.Ε.Θ.


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ302
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
196
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18/2/1987
303
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
98
ΖΩΖΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5/7/1986
304
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
321
ΠΑΧΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
20/9/1988
305
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/6/1988
307
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ /ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 
406
ΥΦΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
18/9/1985
308
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
142
ΚΙΟΥΣΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
6/5/1988
309
ΠΕ/ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
93
ΖΙΩΓΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
9/11/1989
310
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
271
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3/1/1984
310
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
310
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/7/1976