13/12/12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2012


     ΔΗ.Κ.Ε.Θ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                           ΘΗΒΑ, 11-12-2012
       ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 741


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει
2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234α’/28.12.2009)
2) την υπ’ αριθμ. 24/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
3) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει
4) την υπ’ αριθμ. 41/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2012 – 2013 συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:


  • Δύο (2) καθηγητές/τριες κλασσικής κιθάρας
Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση
- Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής, ή Αναγνωρισμένο Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού της αντίστοιχης ειδικότητας 50%
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί,κλπ. )30%

Συνεκτιμούμενα  προσόντα - Αξιολόγηση
- Γνώση ενός επιπλέον μουσικού οργάνου 20%


  • Ένας ( 1 ) Δάσκαλος/α βιολιού
Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
Πτυχίο Βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 50%

Συνεκτιμούμενα προσόντα - Αξιολόγηση:
- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα η σε Μουσικό  Σχολείο 30%
- Επιπλέον γνώση μουσικών οργάνων θα ληφθεί υπόψη 20%

  • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Μονωδίας
Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση:
- Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής η της αλλοδαπής 50%
- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα η σε Μουσικό Σχολείο 30%

Συνεκτιμούμενα προσόντα – Αξιολόγηση :
- Γνώση Μουσικοκινητικής αγωγής – Προπαιδείας 20%

  • Ένας ( 1 ) Δάσκαλος/α παραδοσιακών Κρουστών

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση:
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή 50%

Συνεκτιμούμενα προσόντα – Αξιολόγηση :
- Κάτοχος Πτυχίου Ανωτέρων Θεωρητικών  30%
- Γνώση ενός επιπλέον οργάνου 20%

  • Ένας ( 1 ) Επιμελητής/τρια πιάνου
Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση
- Πτυχίο Πιάνου  από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής 60%
Συνεκτιμούμενα προσόντα – Αξιολόγηση :
- Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα η σε Μουσικό Σχολείο 40%

  • Δύο ( 2 ) Καθηγητές/τριες κλασσικού – σύγχρονου χορού
Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση :
- Δίπλωμα χορού  από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής η της αλλοδαπής 60%
Συνεκτιμούμενα προσόντα - Αξιολόγηση:
- Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα 30%
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συναυλίες, διαγωνισμοί, σεμινάρια στην ημεδαπή ή αλλοδαπή )10%


  • Ένας ( 1 ) Επιμελητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής
Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση
- Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής  από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής 60%
Συνεκτιμούμενα προσόντα – Αξιολόγηση :
- Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα η σε Μουσικό Σχολείο 20%
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συναυλίες,σύσταση χορωδίας,κλπ.) 20%
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]
6. Βιογραφικό σημείωμα


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
    Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.
    Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/


ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
    Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με  την υπ’ αριθμ. 41/2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
       Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου και στο διαδίκτυο
    Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών του Ωδείου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ