24/9/15

Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑ , 24 – 09 – 2015
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 298
ΑΔΑ: ΩΩ2ΩΟΛΖΗ-3ΞΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει
2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234α’/28.12.2009)
3) τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980
4) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/14
5) την υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
6) την υπ’ αριθμ. πρωτ οικ. 17122/19-05-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΤΜ3465ΦΘΕ-60Φ)
7) την υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2015–2016 συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και τα αντίστοιχα προσόντα:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων

1
Πτυχίο σύνθεσης ή φυγής ή αντίστιξης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.
Αποδεδειγμένη 5ετής προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο ειδικότητας Αρμονίας -Αντίστιξης και Φούγκας, σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα.
Καθηγητές/τριες Κλασσικής Κιθάρας

2
Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής, ή αλλοδαπής.
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα
Καθηγητής/τρια Βιολιού

1
Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
(συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα
Καθηγητής/τρια Μονωδίας – Σύγχρονου Τραγουδιού

1
Πτυχίο ή Δίπλωμα Μονωδίας και Μελοδραματικής, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα

ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Δάσκαλος/α Πιάνου

1
Πτυχίο Πιάνου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα
Καθηγητής/τρια Φλάουτου – Πίκολου
1
Πτυχίο ή Δίπλωμα φλάουτου, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα
Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα
Δάσκαλος/α Κρουστών - Παραδοσιακών Κρουστών – Ντραμς
1
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα


ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Δάσκαλος/α Παραδοσιακού Βιολιού

1
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
Δάσκαλος/α Παραδοσιακού Κλαρίνου
1
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Δάσκαλος/α Λαούτου
1
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
Δάσκαλος/α Ούτι - Λύρας
1
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή


ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ


ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Αρχιμουσικός - Μαέστρος Φιλαρμονικής

1
Διπλώματα ή πτυχία «ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως μπάντας» αρμονίας, αντιστίξεως και φυγής από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
Αποδεδειγμένη 5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία αρχιμουσικού μπάντας
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Κλαρινέτου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητα
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καθηγητής/τρια Κόρνου
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Κόρνου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητα
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καθηγητής/τρια Τρομπέτας
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Τρομπέτας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητα
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καθηγητής/τρια Τρομπονιού
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Τρομπονιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητα
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καθηγητής/τρια Τούμπας
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Τούμπας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητα
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καθηγητής/τρια Ευφώνιου
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Ευφώνιου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητα
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ


ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Καθηγητές/τριες Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού - Σύγχρονου Χορού
2
Πτυχίο ή Δίπλωμα χορού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα
Μοριοδότηση

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
40
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
20
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
20
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ (ΔΗΚΕΘ)
20
ΣΥΝΟΛΟ
100

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]
6. Βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.
Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου και στο διαδίκτυο
Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών του Ωδείου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ