1/4/16

Γνωστοποίηση

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα, 30-3-2016
Αρ. Πρωτ. 242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση :
i. της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες, σύμφωνα με τη διάταξη των παρ. 1 και 3 του άρθρου 46 του Ν. ΕΚΠΟΤΑ
ii. Της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
iii. Της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του π.δ. 28/80


Γνωστοποιούμε
ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, ώρα 10.00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις εξής επιτροπές:
i. Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες της Επιχείρησης (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά)
ii. Την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ, (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά)
iii. Την Επιτροπή παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του π.δ. 28/80 (δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά)

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στα γραφεία διοίκησης της Επιχείρησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ