26/5/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τηλέφωνα: 22620 28062,29729 Email: diketh@otenet.gr Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13 – 32200 Θήβα
Θήβα, 25 – 05 – 2017
αρ. πρωτ.: 293


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων


Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) Την υπ’ αριθ. οικ.43254/31.07.2007 (ΦΕΚ τ.Β 1492/17.08.2007) Απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ
δ) την αριθμ.78/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου στέγασης των γραφείων Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα της Υπηρεσίας, οδός Βουρδουμπά 13 (έναντι ΟΤΕ), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.


ΑΡΘΡΟ 1ο
Περιγραφή μισθίου
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει:
 • να είναι ισόγειο, με εμβαδόν τουλάχιστον 150 τ.μ.
 • να βρίσκεται A) επί της οδού Πινδάρου (από τη συμβολή της με την οδό Αντιγόνης έως τη συμβολή της με την οδό Θρεψιάδου, Β) επί της οδού Επαμεινώνδα (από τη συμβολή της με την οδό Αντιγόνης έως τη συμβολή της με την οδό Κέβητος και Γ) επί της οδού Λουκά Μπέλλου
 • να διαθέτει κεντρική θέρμανση, ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση
 • να έχει κατάλληλη διαμόρφωση για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ
 • να διαθέτει τουλάχιστον δύο τουαλέτες
 • να μην έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα και να είναι έτοιμο προς χρήση, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που θα στεγαστούν στο εν λόγω κτίριο και κατόπιν των υποδείξεων της Επιτροπής Εκτίμησης, εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού με ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.
 • να διαθέτει μετρητή της ΔΕΗ που θα καταμετρά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο μίσθιο
 • να διαθέτει μετρητή κατανάλωσης νερού στο μίσθιο
 • να καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας
Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται από το π.δ. 270/81 (άρθρο 5) και συγκεκριμένα ως εξής:

1η φάση – Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δημοσιεύει την παρούσα διακήρυξη , με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προσφορές) λήγει την 16 Ιουνίου και ώρα 14.30

Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΔΗ.Κ.Ε.Θ. , μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:
 1. Αίτηση, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο ακίνητο
 2. Αντίγραφο τίτλων κυριότητας του προσφερόμενου ακινήτου
 3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από το αρμόδιο γραφείο Δόμησης ή βεβαίωση νομιμοποίησης – τακτοποίησης ακινήτου με βάση τις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εφόσον απαιτείται
Οι προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 270/81, αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και θα συντάξει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία και την κοινοποιεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

2η φάση – διενέργεια της δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα ορίσει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης.
Κατά την δεύτερη φάση της δημοπρασίας οι υποψήφιοι υποβάλουν εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό ίσο με το 10% του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά το πέρας της δημοπρασίας σε όλους τους συμμετέχοντες, πλην εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, στον οποίο η εγγυητική επιστρέφεται μετά την υπογραφή του συμβολαίου.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό όπου καταγράφονται οι προσφορές των μειοδοτών κατά σειρά εκφωνήσεως.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο μειοδότη.
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Το πρακτικό μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.
Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της 1ης φάσης
Συμμετέχων του οποίου προσφορά κριθεί απορριπτέα ως ακατάλληλη ή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΘ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του και πριν τη διενεργεί της 2ης φάσης της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Ο εγγυητής δεν πρέπει να είναι οφειλέτης του Δήμου και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο , κατά νόμο, όργανο.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση
Ο εκμισθωτής που θα αναδειχθεί από τη δημοπρασία, υποχρεούται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, διαφορετικά η δημοπρασία θεωρείται άκυρη και η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ΔΗ.Κ.Ε.Θ. χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μειοδότη και του εγγυητή του , οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) ακόμα έτη μετά από Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή.
Αναπροσαρμογή του μισθώματος μπορεί να γίνει εφόσον επιτρέπεται από το νόμο και κατά το ποσοστό που αυτός ορίζει.
Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται .

ΑΡΘΡΟ 8ο
Έναρξη μίσθωσης – καταβολή μισθώματος
Η μίσθωση άρχεται από της εγκαταστάσεως των υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στο οίκημα και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει με την εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στο οίκημα και ενεργείται στο τέλος κάθε μήνα κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών, με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής.
Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το Νόμο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


ΑΡΘΡΟ 9ο
Υποχρεώσεις εκμισθωτή
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στη ΔΗ.Κ.Ε.Θ., κατάλληλο προς την ζητούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης.
Ο εκμισθωτής υποχρεούται στην διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί στο μίσθωμα τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις συνηθισμένες από την χρήση φθορές που τυχόν υπάρχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση άρνησης του η ΔΗ.Κ.Ε.Θ. μπορεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία να προβεί μονομερώς στην λύση της μίσθωσης παρακρατώντας το ποσό των δαπανών μετά από προηγούμενη βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων νερού και ηλεκτρικού και να παραδώσει αυτές σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
Δεν επιβάλλεται η ως άνω κράτηση εάν ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της ΔΟΥ ότι περιλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα μισθώματα του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Μεταφορά σε άλλο οίκημα
Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τη ΔΗ.Κ.Ε.Θ., εάν αυτή πριν από την λήξη της μίσθωσης μεταφέρει τις Υπηρεσίες της σε άλλο ιδιόκτητο οίκημα ή σε οίκημα που του παραχωρήθηκε δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή η ΔΗ.Κ.Ε.Θ. μπορεί να λύσει μονομερώς την μίσθωση ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες πριν τη λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Δημοσίευση διακήρυξης
Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες 1) Βοιωτικά Νέα και 2) Σκυτάλη και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Διάβημα
Επίσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) «dikethivas.blogspot.com» και στη «Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον μειοδότη της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Επανάληψη δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται -χωρίς καμία τροποποίηση των αρχικών όρων - οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν μειοδότης.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Για ότι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του π.δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη ΔΗ.Κ.Ε.Θ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13 Θήβα, Τηλέφωνο 2262029729, 2262023746, FAX: 2262026033, email: diketh@otenet.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ