14/9/18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


 ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑ 03 – 09 – 2018
            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 631

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, έχοντας υπόψη:
  1. τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει
  2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234α’/28.12.2009)
  3. το άρθρο 16 του ΒΔ 16/1966 (ΦΕΚ Α’ 7)
  4. τις διατάξεις του ΠΔ 523/1980
  5. τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980
  6. τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/14
  7. την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
  8. την υπ’ αριθμ. πρωτ οικ: 10698/10-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΩ26465ΧΘ7-ΙΡΠ)
  9. την υπ’ αριθμ. 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού
ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2018–2019, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και τα αντίστοιχα προσόντα:


ΤΟΜΕΑΣ  ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά  & ειδικά  προσόντα
Καθηγητής/τρια 
Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών Θεωρητικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής

1
-  Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής η Σύνθεσης, από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
- Αποδεδειγμένη  τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής
- Αποδεδειγμένες γνώσεις  και προϋπηρεσία μουσικοκινητικής αγωγής  σε συστήματα  ORFF , DALCROZE, κλπ.
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση
Καθηγητής/τρια 
Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής - Παραδοσιακής Χορωδίας
1
- Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Αποδεδειγμένη  συμμετοχή σε  Χορωδίες και διεύθυνση Βυζαντινών - Παραδοσιακών  Χορωδιών
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
- Συνέντευξη - ακρόαση
Καθηγητής/τρια 
Πιάνου - Αρμονίου
1
- Πτυχίο Πιάνου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόασηΚαθηγητές/τριες 
Κλασσικής- 
Ηλεκτρικής & Ακουστικής  Κιθάρας


2
- Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής, ή αλλοδαπής.
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση
Καθηγητής/τρια 
Βιολιού


1
- Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση 

Καθηγητής/τρια 
Φλάουτου - Πίκολου
1
- Δίπλωμα φλάουτου, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση
Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου

1
- Δίπλωμα κλαρινέτου, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή  εξωτερικού
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση
Καθηγητής/τρια Τρομπέτας

1
- Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπέτας, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση

Καθηγητής/τρια Τρομπονιού

1
- Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπονιού, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
- Συνέντευξη - ακρόαση

Δάσκαλος/α Κρουστών – Μοντέρνων & Παραδοσιακών κρουστών


1
-Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας.
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
-Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών επιπέδου Αρμονίας
- Συνέντευξη - ακρόαση

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα

Αρχιμουσικός - Μαέστρος  Μπάντας  Φιλαρμονικής

1
- Πτυχίο Ενοργανώσεως Πνευστών Οργάνων  και Διεύθυνσης Μπάντας από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών (αρμονίας, αντιστίξεως,  φυγής  η σύνθεσης)
- Αποδεδειγμένη 10ετής προϋπηρεσία σε θέση Μαέστρου Φιλαρμονικής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
- Δίπλωμα ενός  οργάνου Φιλαρμονικής η Συμφωνικής  Ορχήστρας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη θέση αυτή.
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα
- Συνέντευξη - ακρόαση
Μουσικός για
Φλάουτο
3
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόασηΜουσικός για
Τρομπέτα
5
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για 
Σαξόφωνο Άλτο

1
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση
Μουσικός για
 Κλαρινέτο
4
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για
 Σαξόφωνο Τενόρο

1
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση
Μουσικός για 
Κόρνο σε Φα
2
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόασηΜουσικός για 
Αλτικόρνο
1
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για 
Τρομπόνι

1
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση
Μουσικός  για 
Ευφώνιο

2
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση
Μουσικός για 
Τούμπα
1
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση
Μουσικός για 
κρουστά
4
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια , κ.λ.π. )
- Συνέντευξη - ακρόαση

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ
ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Τυπικά & ειδικά προσόντα
Καθηγητής/τρια
Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού - Σύγχρονου Χορού
2
- Πτυχίο ή Δίπλωμα χορού  από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ( συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

       οι πινακεσ καταταξησ των υποψηφιων θα συνταχθουν επειτα ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τησ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ της ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ – ΑΚΡΟΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ της ΟΠΟΙΑΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ενημερωσει τηλεφωνικα και τμηματικα ολουσ τους ενδιαφερομενουσ.
 
Μοριοδότηση
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
40
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
20
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
20
ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
10
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΑΚΡΟΑΣΗ
10
ΣΥΝΟΛΟ
100ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται  στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) στις οποίες απαριθμούνται και επισυνάπτονται από τον αιτούντα όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (συντασσόμενων των σχετικών πρακτικών ανάρτησης), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
    Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, 2262029729 και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.
    Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://et.diavgeia.gov.gr/f/dikethivaiwn

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
    Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού
    Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου και στο διαδίκτυο, συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση τους και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση παράβολο ποσού είκοσι ευρώ (€ 20,00) που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο, μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή.
    Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών του Ωδείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ


https://drive.google.com/file/d/1iJHViyZ_U2u3Yf7rlISGW07PsIGrqTKg/view?usp=sharing