5/9/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΘΗΒΑΙΩΝ

 

 

ΘΗΒΑ  0109  – 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   533

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, έχοντας υπόψη:

1.        το άρθρο 16 του ΒΔ 16/1966 (ΦΕΚ Α’ 7)

2.        τις διατάξεις του ΠΔ 523/1980

3.        τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980

4.        τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/14

5.        την υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού

6.        την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 37858/06-07-2022 (ΑΔΑ: Ω2Β246ΜΤΛ6-79Λ), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

7.        την υπ’ αριθμ. 25/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

 

ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2022–2023, το προσωπικό του οποίου αμείβεται από έσοδα  προερχόμενα  από  αντίτιμο η λοιπές αντικαταβολές,  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

 

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Τυπικά  & ειδικά  προσόντα

 

 

Καθηγητής/τρια 

Ανώτερων Θεωρητικών - Γενικών Υποχρεωτικών Μαθημάτων

&

Μουσικοκινητικής Αγωγής

1

-  Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής ή Σύνθεσης,  αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Αποδεδειγμένη  τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία  σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας

- Αποδεδειγμένες γνώσεις  και προϋπηρεσία μουσικοκινητικής αγωγής  σε συστήματα  ORFF , DALCROZE, κλπ.

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

Καθηγητής/τρια

Βυζαντινής Μουσικής

&

Βυζαντινής/Παραδοσιακής

Χορωδίας

 

 

 

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα από το ΥΠΠΟΑ.

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (Σύσταση και διεύθυνση Βυζαντινών - Παραδοσιακών  Χορωδιών, συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

Καθηγητής/τρια

Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού

 

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα Μονωδίας αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία  τουλάχιστον πέντε (5) ετών  η βεβαίωση  προϋπηρεσίας  ως καθηγητής-τρια σύγχρονου τραγουδιού από Ωδεία, Μουσικές ή Δραματικές Σχολές.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

Καθηγητής/τρια

Κλασσικής Κιθάρας / Μπουζουκιού

&

Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων

 

 

 

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

-  Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην παραδοσιακή μουσική (σύσταση και διεύθυνση ορχήστρας , συναυλίες και άλλες δημόσιες μουσικές εμφανίσεις, δισκογραφία, διακρίσεις, κλπ.) 

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

Καθηγητής/τρια 

Κλασσικής - Ηλεκτρικής

&

Ακουστικής Κιθάρας

 

 

 

 

 

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών για κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

- Συνέντευξη – ακρόαση

 

 

 

 

 

Καθηγητής/τρια 

Βιολιού

 

 

 

1

- Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολιού αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών  σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση 

 

 

Καθηγητής/τρια

Φλάουτου - Πίκολου

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα φλάουτου, αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής/τρια

Κλαρινέτου

&

 Παραδοσιακού κλαρίνου

 

 

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα κλαρινέτου, αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

Καθηγητής/τρια 

Σαξοφώνου

 

 

1

- Πτυχίο η Δίπλωμα σαξοφώνου, αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

Καθηγητής/τρια

Τρομπέτας

 

 

 

1

- Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπέτας, αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

Καθηγητής/τρια 

Παραδοσιακού Βιολιού

 

 

 

1

- Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εσωτερικού η εξωτερικού με ειδίκευση στο αντικείμενο ή Πτυχίο   του αντίστοιχου αναγνωρισμένου οργάνου από το ΥΠΠΟΑ.

(Σε περίπτωση μη ύπαρξης των παραπάνω τίτλων σπουδών, βεβαίωση 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή αποδεδειγμένη 10ετής καλλιτεχνική σταδιοδρομία.)

- Αποδεδειγμένη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην παραδοσιακή μουσική (συμμετοχή   σε ορχήστρα, συναυλίες και άλλες δημόσιες μουσικές εμφανίσεις, δισκογραφία, δημοσιευμένο ερευνητικό ή συνθετικό έργο, συστάσεις- διακρίσεις, κλπ.) 

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής/τρια 

Λαούτου / Παραδοσιακών Κρουστών

&

Παραδοσιακών Συνόλων

 

 

1

- Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εσωτερικού η εξωτερικού με ειδίκευση στο αντικείμενο ή Πτυχίο   του αντίστοιχου αναγνωρισμένου οργάνου από το ΥΠΠΟΑ.

(Σε περίπτωση μη ύπαρξης των παραπάνω τίτλων σπουδών, βεβαίωση 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή αποδεδειγμένη 10ετής καλλιτεχνική σταδιοδρομία.)

- Αποδεδειγμένη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά

ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην παραδοσιακή μουσική (συμμετοχή   σε ορχήστρα, συναυλίες και άλλες δημόσιες μουσικές εμφανίσεις, δισκογραφία, δημοσιευμένο ερευνητικό ή συνθετικό έργο, συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.)  

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

Καθηγητής/τρια για

Ούτι / Λαϊκή Κιθάρα

&

Θεωρητικά Παραδοσιακής μουσικής

 

 

1

- Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εσωτερικού η εξωτερικού με ειδίκευση στο αντικείμενο ή Πτυχίο   του αντίστοιχου αναγνωρισμένου οργάνου από το ΥΠΠΟΑ.

(Σε περίπτωση μη ύπαρξης των παραπάνω τίτλων σπουδών, βεβαίωση 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή αποδεδειγμένη 10ετής καλλιτεχνική σταδιοδρομία.)

- Αποδεδειγμένη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά

ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην παραδοσιακή μουσική  (συμμετοχή  σε ορχήστρα, συναυλίες και άλλες δημόσιες μουσικές εμφανίσεις, δισκογραφία, δημοσιευμένο ερευνητικό ή συνθετικό έργο, συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.) 

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

Δάσκαλος/α

Μοντέρνων Κρουστών

 

 

 

1

-Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.

- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών.

- Αποδεδειγμένη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο  αντικείμενο σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά

ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, κλπ.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Τυπικά  & ειδικά  προσόντα

 

Αρχιμουσικός - Μαέστρος  Μπάντας  Φιλαρμονικής

 

1

- Πτυχίο Ενοργανώσεως Πνευστών Οργάνων  και Διεύθυνσης Μπάντας αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών (αρμονίας, αντιστίξεως,  φυγής  η σύνθεσης)

- Αποδεδειγμένη 10ετής προϋπηρεσία σε θέση Μαέστρου Φιλαρμονικής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών

- Δίπλωμα ενός  οργάνου Φιλαρμονικής η Συμφωνικής  Ορχήστρας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη θέση αυτή.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

Μουσικός για

Φλάουτο

3

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια, κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για

Κλαρινέτο

4

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια, κ.λ.π.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

Μουσικός για 

Σαξόφωνο Άλτο

 

1

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια, κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

 

Μουσικός για

 Σαξόφωνο Τενόρο

 

 

 

2

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για

Τρομπέτα

5

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

Μουσικός για 

Κόρνο σε Φα

 

2

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

Μουσικός για 

Αλτικόρνο

 

1

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

Μουσικός για 

Τρομπόνι

 

 

1

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός  για 

Ευφώνιο

 

1

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια ,κ.λ.π. )

- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για 

Τούμπα

2

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια, κλπ

- Συνέντευξη - ακρόαση

Μουσικός για 

κρουστά

4

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου

  αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.)

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ιδιωτικών σχολών.

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια, κ.λ.π.)

- Συνέντευξη - ακρόαση

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ

 

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Τυπικά & ειδικά προσόντα

Καθηγητής/τρια

Κλασσικού – Μοντέρνου

&

Σύγχρονου Χορού

 

1

- Πτυχίο ή Δίπλωμα χορού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

- Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

       Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα συνταχθούν έπειτα από την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ της ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ – ΑΚΡΟΑΣΗΣ, για την ημέρα και ώρα της οποίας, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ενημερώσει τηλεφωνικά και τμηματικά όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

40

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

10

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

20

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

20

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΑΚΡΟΑΣΗ

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

α. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. β. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β' Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη Σχολή ή από σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

2. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

3. Να μην διώκονται ή να μην έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07).

4. Οι άρρενες υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να τυγχάνουν νομίμως αναβολή έως τη λήξη της σύμβασής τους. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

5. Να είναι ενήλικοι.

6. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία προσλαμβάνονται.

7. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο από αναγνωρισμένο από το ΥΠΠΟΑ μουσικό ίδρυμα, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης από το ΥΠΠΟΑ (αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό). Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σύμβαση μίσθωσης έργου σε δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό ίδρυμα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, στην ειδικότητα που περιγράφεται στη συγκεκριμένη θέση.

4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας και αντίστοιχα ένσημα (αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό μη αναγνωρισμένων σχολών από το ΥΠΠΟΑ και τους μουσικούς εκτελεστές)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται  στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) στις οποίες απαριθμούνται και επισυνάπτονται από τον αιτούντα όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (συντασσόμενων των σχετικών πρακτικών ανάρτησης), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

    Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, 2262029729 και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.

    Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://et.diavgeia.gov.gr/f/dikethivaiwn

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

    Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980,

    Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου και στο διαδίκτυο, συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση τους και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση παράβολο ποσού είκοσι ευρώ (€ 20,00) που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο, μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. 

Η πρόσληψη του προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και έπειτα από  την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών του Ωδείου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ