21/9/16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Αρ. πρωτ.: 589/16-09-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Στη Θήβα σήμερα 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 574/12-09-2016 πρόσκληση της Προέδρου της, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5573/137166/16-08-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 4 του ΠΔ 524/80) και αποτελείται από τους:
 1. Πανταζάτου Νικολέττα – Καλ. Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου, ως Πρόεδρου
 2. Καμούτση Αναστάσιο – Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Δεληκωνσταντή Στέλλα – Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Σοφία Γκιόκα
Ως θέμα της συνεδριάσεως αποτελεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 476/22-08-2016 προκήρυξης με σκοπό την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για το σχολικό έτος 2016 – 2017, και συγκεκριμένα:


ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Πιάνου – Αρμονίου
 • Δύο ( 2 ) Καθηγητές/τριες Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Βιολιού
 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Μονωδίας – Σύγχρονου τραγουδιού & Προπαιδείας
 • Ένας ( 1 ) Καθηγητής/τρια Φλάουτου - Πίκολου
 • Ένας (1) Δάσκαλος/α Κρουστών – Παραδοσιακών Κρουστών – Ντραμς

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • Ένας (1) Μουσικός Παραδοσιακού Βιολιού
 • Ένας (1) Μουσικός Παραδοσιακού Κλαρίνου
 • Ένας (1) Μουσικός Λαούτου
 • Ένας (1) Μουσικός Ούτι
 • Ένας (1) Μουσικός Παραδοσιακού Τραγουδιού
 • Ένας (1) Μουσικός Παραδοσιακών Κρουστών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 • Ένας (1) Αρχιμουσικός – Μαέστρος Φιλαρμονικής
 • Ένας (1 ) Μουσικός για Φλάουτο
 • Δύο (2) Μουσικοί για Κλαρινέτο σε Σι b
 • Πέντε (5) Μουσικοί για Τρομπέτα
 • Ένας (1) Μουσικός για Σαξόφωνο Άλτο
 • Ένας (1) Μουσικός για Σαξόφωνο Τενόρο
 • Ένας (1) Μουσικός για Κόρνο σε Φα
 • Ένας (1) Μουσικός για Αλτικόρνο
 • Δύο (2) Μουσικοί για Τρομπόνι
 • Τρεις (3) Μουσικοί για Ευφώνιο
 • Ένας (1) Μουσικός για Μπάσο σε Σι ύφεση
 • Ένας (1) Μουσικός για Γκραν κάσα
 • Δύο (2) Μουσικοί για Τύμπανα
 • Ένας (1) Μουσικός για Πιατίνια

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ

 • Δύο ( 2 ) Καθηγητές/τριες Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει
2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 234 α΄/ 28.12.2009 )
3) τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980
4) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/14
5) την υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
6) την υπ’ αριθμ. πρωτ οικ. 17979/24-05-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 71ΩΥ465ΦΘΕ-75Σ)
7) την υπ’ αριθμ. 76/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

Εξέτασε τις αιτήσεις των παρακάτω υποψηφίων, οι οποίες υπεβλήθησαν εντός της ταχθείσας από την ανακοίνωση προθεσμίας και είναι οι εξής:

 1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 530/7-9-2016 αίτηση της κας Τσουρέκη Ιωάννας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 2. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 540/7-9-2016 αίτηση της κας Κουτσοθόδωρου Μαρίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 3. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 575/12-9/2016 αίτηση της κας Δημητρακοπούλου Σταυρούλας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 4. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 505/2-9-2016 αίτηση του κου Κατσαβού Αναστασίου για πρόσληψη ως καθηγητή Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 5. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 499/31-8-2016 αίτηση του κου Τσαρουχά Αντωνίου για πρόσληψη ως καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
 6. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 578/12-9-2016 αίτηση του κου Γάλλου Σωτήρη για πρόσληψη ως καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
 7. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 501/31-8-2016 αίτηση της κας Βασιλείου Αγγελικής για πρόσληψη ως καθηγήτριας Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
 8. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 508/2-9-2016 αίτηση του κου Ευγενίδη Στυλιανού για πρόσληψη ως καθηγητή Πιάνου - Αρμονίου
 9. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 516/5-9-2016 αίτηση του κου Δερδενέ Δημητρίου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 10. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 515/5-9-2016 αίτηση του κου Παπαφιλίππου Άγγελου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 11. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 536/7-9-2016 αίτηση του κου Σταυρίδη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως Καθηγητή Βιολιού
 12. η υπ’ αριθμ. πρωτ.:552/7-9-2016 αίτηση της κας Καλαφάτη Ελισάβετ για πρόσληψη ως καθηγήτριας Φλάουτου – Πίκολου
 13. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 514/5-9-2016 αίτηση του κου Μάγου Έκτορα για πρόσληψη ως δάσκαλου Κρουστών – Παραδοσιακών Κρουστών - Ντραμς
 14. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 511/5-9-2016 αίτηση του κου Μήλα Νικόλαου για πρόσληψη ως μουσικού Παραδοσιακού Βιολιού
 15. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 502/1-9-2016 αίτηση του κου Χατζηανδρέα Ανδρέα για πρόσληψη ως μουσικού Παραδοσιακού Κλαρίνου
 16. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 529/7-9-2016 αίτηση του κου Αγγελόπουλου Νικόλαου για πρόσληψη ως μουσικού Λαούτου
 17. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 492/30-8-2016 αίτηση του κου Τσαρούχη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού Ούτι
 18. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 554/8-9-2016 αίτηση του κου Συγγελου Χρήστου για πρόσληψη ως μουσικού Ούτι
 19. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 576/12-9-2016 αίτηση του κου Φίλιππα Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού Παραδοσιακών Κρουστών
 20. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 518/5-9-2016 αίτηση του κου Κουτούζου Ευσταθίου για πρόσληψη ως μουσικού Παραδοσιακών Κρουστών
 21. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 567/8-9-2016 αίτηση του κου Ρίζου Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως Αρχιμουσικού - Μαέστρου Φιλαρμονικής
 22. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 512/5-9-2016 αίτηση του κου Σαρρή Νικόλαου για πρόσληψη ως Αρχιμουσικού - Μαέστρου Φιλαρμονικής
 23. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 560/8-9-2016 αίτηση του κου Ρουμελιώτη Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού Φλάουτου
 24. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 561/8-9-2016 αίτηση του κου Κουμπέ Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού Κλαρινέτου σε Σι b
 25. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 568/8-9-2016 αίτηση της κας Καλαφάτη Ευτυχίας για πρόσληψη ως μουσικού Κλαρινέτου σε Σι b
 26. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 513/5-9-2016 αίτηση του κου Σαρρή Νικόλαου για πρόσληψη ως μουσικού Τρομπέτας
 27. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 566/8-9-2016 αίτηση του κου Καλαφάτη Ιωάννη για πρόσληψη ως μουσικού Τρομπέτας
 28. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 562/8-9-2016 αίτηση της κας Γιαννιού Μαρίας για πρόσληψη ως μουσικού Τρομπέτας
 29. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 519/5-9-2016 αίτηση του κου Γιαννιού Ιωάννη για πρόσληψη ως μουσικού Τρομπέτας
 30. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 493/30-8-2016 αίτηση του κου Αναγνώστου Ευαγγέλου για πρόσληψη ως μουσικού Τρομπέτας
 31. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 565/8-9-2016 αίτηση της κας Μαμάκου Παγώνας για πρόσληψη ως μουσικού Σαξοφώνου ο Άλτο
 32. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 533/7-9-2016 αίτηση της κας Κόλλια-Μειδάνη Σωτηρίας για πρόσληψη ως μουσικού Σαξοφώνου Τενόρο
 33. η υπ’ αριθμ. πρωτ:564/8-9-2016 αίτηση της κας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνας για πρόσληψη ως μουσικού Κόρνου σε Φα
 34. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 563/8-9-2016 αίτηση της κας Μπόγρη Αργυρούλας για πρόσληψη ως μουσικού Αλτικόρνου
 35. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 559/8-9-2016 αίτηση του κου Μανώλαρου Κωνσταντίνου-Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπόνι
 36. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 535/7-9-2016 αίτηση του κου Δημητρίου Ελευθερίου για πρόσληψη ως μουσικού Ευφώνιου
 37. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 534/7-9-2016 αίτηση του κου Κόλλια Δημοσθένη για πρόσληψη ως μουσικού Ευφώνιου
 38. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 553/7-9-2016 αίτηση του κου Μάτα Δημητρίου πόσληψη ως μουσικού Ευφώνιου
 39. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 526/6-9-2016 αίτηση του κου Χατζηδάκη Αχιλλέα για πρόσληψη ως μουσικού Μπάσου σε Σι ύφεση
 40. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 577/12-9-2016 αίτηση του κου Φίλιππα Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού Γκραν κάσα
 41. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 531/7-9-2016 αίτηση του κου Μακρίδη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού Τυμπώνων
 42. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 532/7-9-2016 αίτηση του κου Μακρίδη Τρύφωνα για πρόσληψη ως μουσικού Τυμπάνων
 43. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 522/5-9-2016 αίτηση του κου Τσομπανίδη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού για Πιατίνια - Γκραν κάσα
 44. η υπ’ αριθμ. πρωτ: 521/5-9-2016 αίτηση της κας Κόλλια Αναστασίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλασσικού-Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού

Άλλες αιτήσεις, πέραν των ανωτέρω, δεν υπεβλήθησαν, ενώ δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση για τις ειδικότητες : Καθηγητής/τρια Μονωδίας – Σύγχρονου Τραγουδιού & Προπαιδείας και Μουσικός Παραδοσιακού Τραγουδιού.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Καθηγητής/τρια Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής


Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


1


ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
- Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο ειδικότητας , σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης
3
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


1


ΓΑΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας.
- Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη καλλιτεχνική δραστηριότητα και η συμμετοχή σε Χορωδίες και διεύθυνση Βυζαντινών - Παραδοσιακών Χορωδιών2ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία ως Καθηγήτριας Βυζαντινής Μουσικής.
- Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη καλλιτεχνική δραστηριότητα και η συμμετοχή σε Χορωδίες και διεύθυνση Βυζαντινών - Παραδοσιακών Χορωδιών


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Ούτι

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


1


ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- δεν έχει βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως μουσικός παραδοσιακής μουσικής στη συγκεκριμένη ειδικότητα
- δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη καλλιτεχνική δραστηριότητα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιμουσικός – Μαέστρος Φιλαρμονικής

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην προκήρυξη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής

1) Τσουρέκη Ιωάννα

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής, Σύνθεσης, από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
40
40
- Αποδεδειγμένη 5ετής προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο ειδικότητας , σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
20
20
- Αποδεδειγμένες γνώσεις και προϋπηρεσία μουσικοκινητικής αγωγής σε συστήματα ORFF , DALCROZE, κλπ.

20

20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας

1)Τσαρουχάς Αντώνιος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο η Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα
40
40
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20

- Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε Χορωδίες και διεύθυνση Βυζαντινών - Παραδοσιακών Χορωδιών
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Πιάνου - Αρμονίου

1) Ευγενίδης Στυλιανός

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πτυχίο πιάνου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.
40
40
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20
Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
80
80


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας


1) Δερδενές Δημήτριος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
-Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής, η αλλοδαπής.
40
40
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
-Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στην Ηλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα

20

20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

2) Παπαφιλίππου Άγγελος


ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
-Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής, η αλλοδαπής.
40
40
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20
-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
-Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στην Ηλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Βιολιού

1) Σταυρίδης Κωνσταντίνος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πτυχίο η Δίπλωμα Βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής η αλλοδαπής.
40
40
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
- Αποδεδειγμένες γνώσεις ενός επιπλέον οργάνου
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγήτρια Φλάουτου - Πίκολου

1) Καλαφάτη Ελισσάβετ

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο η Δίπλωμα φλάουτου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού η αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.
40
40
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20
- Καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δάσκαλος Κρουστών - Παραδοσιακών Κρουστών - Ντραμς

1) Μάγος Έκτορας


ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
-Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού
40
40
- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
-Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών επιπέδου Αρμονίας
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Παραδοσιακού Βιολιού

1) Μήλας Νικόλαος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Μουσικής με κατεύθυνση στην αντίστοιχη ειδικότητα η βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής
40
40
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Παραδοσιακού Κλαρίνου

1) Χατζηανδρέας Ανδρέας

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Μουσικής με κατεύθυνση στην αντίστοιχη ειδικότητα η βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής
40
40
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικός Παραδοσιακής
Μουσικής πάνω στην ειδικότητα αυτή.
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Λαούτου

1) Αγγελόπουλος Νικόλαος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Μουσικής με κατεύθυνση στην αντίστοιχη ειδικότητα η βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής
40
40
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικός Παραδοσιακής
Μουσικής πάνω στην ειδικότητα αυτή.
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Ούτι

1) Σύγγελος Χρήστος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Μουσικής με κατεύθυνση στην αντίστοιχη ειδικότητα η βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής
40
40
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικός Παραδοσιακής
Μουσικής πάνω στην ειδικότητα αυτή.
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Παραδοσιακών Κρουστών

1) Κουτούζος Ευστάθιος
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Μουσικής με κατεύθυνση στην αντίστοιχη ειδικότητα η βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής
40
40
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικός Παραδοσιακής
Μουσικής πάνω στην ειδικότητα αυτή.
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100


2) Φίλιππας Γεώργιος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Μουσικής με κατεύθυνση στην αντίστοιχη ειδικότητα η βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής
40
30
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικός Παραδοσιακής
Μουσικής πάνω στην ειδικότητα αυτή.
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
90
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιμουσικός - Μαέστρος Φιλαρμονικής

1) Ρίζος Κωνσταντίνος


ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πτυχίο Ενοργανώσεως Πνευστών Οργάνων και Διεύθυνσης Μπάντας από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού.
40
40
- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών (αρμονίας, αντιστίξεως, φυγής η σύνθεσης)
20
20
- Αποδεδειγμένη 10ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Μαέστρου Φιλαρμονικής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα

2020


- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Φλάουτου

1) Ρουμελιώτης Γεώργιος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Κλαρινέτου σε Σι ύφεση

1) Κουμπές Κωνσταντίνος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


2) Καλαφάτη Ευτυχία

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Τρομπέτας

1) Σαρρής Νικόλαος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40
40
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100

2) Καλαφάτης Ιωάννης

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

3) Γιαννιού Μαρία

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π.)
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

4) Γιαννιός Ιωάννης

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π)
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

5) Αναγνώστου Ευάγγελος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Σαξόφωνου Άλτο

1) Μαμάκου Παγώνα

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Σαξόφωνου Τενόρο

1) Κόλλια – Μειδάνη Σωτηρία

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Κόρνου σε Φα

1) Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Αλτικόρνου

1) Μπόγρη Αργυρούλα

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Τρομπονιού

1) Μανώλαρος Κωνσταντίνος - Γεώργιος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Ευφωνίου

1) Δημητρίου Ελευθέριος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


2) Κόλλιας Δημοσθένης

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


3) Μάτας Δημήτριος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου
αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Μπάσου σε Σι ύφεση

1) Χατζηδάκης Αχιλλέας

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Γκραν κάσα

1) Φίλιππας Γεώργιος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τύμπανα

1) Μακρίδης Κωνσταντίνος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


2) Μακρίδης Τρύφωνας


ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Πιατίνια


1) Τσομπανίδης Κωνσταντίνος

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .
40

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα
20
20
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κ.λ.π. )
20
20
- Συνέντευξη - ακρόαση
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
60ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγήτρια Κλασσικού-Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού

1) Κόλλια Αναστασία


ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πτυχίο η Δίπλωμα Χορού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής
η της αλλοδαπής.
40
40
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή μουσικό σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
20
20
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)
20
20
Συνέντευξη
20
20
ΣΥΝΟΛΟ
100
100Έπειτα από τα παραπάνω η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες κατάταξης ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
100

Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
100

Καθηγητής/τρια Πιάνου – Αρμονίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
80

Καθηγητής/τρια Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΔΕΡΔΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
100
2
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
100

Καθηγητής/τρια Βιολιού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100

Καθηγητής/τρια Φλάουτου – Πίκολου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
100

Δάσκαλος/α Κρουστών – Παραδοσιακών Κρουστών – Ντραμς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΑΓΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
100

Μουσικός Παραδοσιακού Βιολιού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100

Μουσικός Παραδοσιακού Κλαρίνου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
100

Μουσικός Παραδοσιακού Λαούτου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100

Μουσικός για Ούτι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΣΥΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
100

Μουσικός Παραδοσιακών Κρουστών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
100

Αρχιμουσικός – Μαέστρος Φιλαρμονικής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100


Μουσικός για Φλάουτο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60

Μουσικός για Κλαρινέτο σε Σι b
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΟΥΜΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60
2
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
60

Μουσικός για Τρομπέτα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 5

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100
2
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60
3
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
60
4
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60
5
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60

Μουσικός για Σαξόφωνο Άλτο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΑΜΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
60

Μουσικός για Σαξόφωνο Τενόρο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΟΛΛΙΑ-ΜΕΙΔΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
60

Μουσικός για Κόρνο σε Φα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
60

Μουσικός για Αλτικόρνο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΠΟΓΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
60

Μουσικός για Τρομπόνι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60Μουσικός για Ευφώνιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 3

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
60
2
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
60
3
ΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60

Μουσικός για Μπάσο σε Σι ύφεση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
60

Μουσικός για Γκραν κάσα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100

Μουσικός για Τύμπανα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60
2
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
60


Μουσικός για Πιατίνια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 1

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60


Καθηγητής/τρια Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
100


ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ :

Ως Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής την :
1. Τσουρέκη Ιωάννα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής τον:
 1. Τσαρουχά Αντώνιο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Καθηγητή Πιάνου - Αρμονίου τον:
1. Ευγενίδη Στυλιανό ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 80)

Ως Καθηγητές Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας τους:
1. Δερδενέ Δημήτριο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )
2. Παπαφιλίππου Άγγελο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )


Ως Καθηγητή Βιολιού τον:
1. Σταυρίδη Κωνσταντίνο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Καθηγήτρια Φλάουτου – Πίκολου την :
1. Καλαφάτη Ελισάβετ ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Δάσκαλο Κρουστών - Παραδοσιακών Κρουστών - Ντραμς τον:
1. Μάγο Έκτορα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Μουσικό Παραδοσιακού Βιολιού τον :
1. Μήλα Νικόλαο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Μουσικό Παραδοσιακού Κλαρίνου τον :
1. Χατζηανδρέα Ανδρέα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Μουσικό Λαούτου τον :
1. Αγγελόπουλο Νικόλαο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Μουσικό για Ούτι τον :
1. Σύγγελο Χρήστο(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100)

Ως Μουσικό Παραδοσιακών Κρουστών τον :
1. Κουτούζο Ευστάθιο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Αρχιμουσικό - Μαέστρο Φιλαρμονικής τον :
1. Ρίζο Κωνσταντίνο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )

Ως Μουσικό για Φλάουτο τον :
1. Ρουμελιώτη Γεώργιο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60)

Ως Μουσικούς για Κλαρινέτο σε Σι b τους :
1. Κουμπέ Κωνσταντίνο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
2. Καλαφάτη Ευτυχία ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικούς για Τρομπέτα τους :
1. Σαρρή Νικόλαο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 100 )
2. Καλαφάτη Ιωάννη ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
3. Γιαννιού Μαρία ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
4. Γιαννιό Ιωάννη ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
5. Αναγνώστου Ευάγγελο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Σαξόφωνο Άλτο την :
1. Μαμάκου Παγώνα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Σαξόφωνο Τενόρο την :
1. Κόλλια – Μειδάνη Σωτηρία ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Κόρνο σε Φα την :
1. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Αλτικόρνο την :
1. Μπόγρη Αργυρούλα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικούς για Τρομπόνι τον :
1. Μανώλαρο Κωνσταντίνο – Γεώργιο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικούς για Ευφώνιο τους :
1. Δημητρίου Ελευθέριο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
2. Κόλλια Δημοσθένη ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
3. Μάτα Δημήτριο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Μπάσο σε Σι ύφεση τον :
1. Χατζηδάκη Αχιλλέα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Γκραν κάσα τον :
1. Φίλιππα Γεώργιο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ:100 )

Ως Μουσικούς για Τύμπανα τους :
1. Μακρίδη Κωνσταντίνο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )
2. Μακρίδη Τρύφωνα ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Μουσικό για Πιατίνια τον :
1. Τσομπανίδη Κωνσταντίνο ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 60 )

Ως Καθηγήτρια Κλασσικού-Μοντέρνου – Σύγχρονου Χορού την :
1. Κόλλια Αναστασία ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ : 100 )

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ενστάσεως κατά του παρόντος πρακτικού εντός πέντε ημερολογιακών (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο σύνδεσμο http://et.diavgeia.gov.gr/f/dikethivaiwn, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη ΔΗ.Κ.Ε.Θ (ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 13 ΘΗΒΑ, ΤΚ 32200, ΤΘ 114) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών στο Δημοτικό Ωδείο.
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΚΙΟΚΑ ΣΟΦΙΑ